ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - Демо

Заявления за кандидатстване за прием в Първи клас се приемат от 07.06 до 12ч. на 10.06 2019 г. вкл.

Информация за подателя на заявлението
Данни за кандидата за прием в Първи клас
МЕСТОЖИВЕЕНЕ - отбележете само един критерий от 1 до 4
8.1. Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.
8.2. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
8.4. Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50%
8.6. Дете с един или двама починали родители
8.7. Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището
8.9. Дете от семейство с повече от две деца
8.10. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете
8.11. Деца - близнаци
8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището
Изтегляне и прикачване на попълненото на хартия, подписано и сканирано Заявление по образец.
Информация за родителите

Прочетох  и  се  запознах  с Уведомление за предоставяне на информация относно начина, по който 20. ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Тодор Минков” събира и обработва лични данни на кандидатстващите за прием ученици и техните родителите/настойници.